Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P1)

  • 5309 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho A là 1 amino axit , biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng 

Xem đáp án

Đáp án D

(*) Phương pháp : Amino axit tác dụng với dung dịch axit hoặc bazo

CTTQ:  (NH2)xR (COOH)y . Tìm x, y, R?

v  Tác dụng dd axit HCl

(NH2)xR (COOH)y   + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

v  Tác dụng với dd NaOH

(NH2)xR (COOH)y   + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y   + y H2O

- Lời giải :

nNH2 = nHCl = 0,02 mol

nCOOH = nNaOH = 0,01 mol

nA = 0,01 mol

=> Trong 1 nhóm A có 1 nhóm COOH và 2 nhóm NH2


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 20,3g chất hữu cơ có CTPT là C9H17O4N bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 1 chất hữu cơ X và m gam ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam Y thu được 17,6g CO2 và 10,8g H2O. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án C

+) Ancol Y : nH2O > nCO2 => ancol no, mạch hở

nCO2 : 2nH2O = nC : nH = 0,4 : 0,12 = 1 : 3

=> C2H6On

=> nY = nH2O – nCO2 = 0,2 mol

nhc = 0,4 mol = 2nY

=> CTCT thỏa mãn : C3H7N(COOC2H5)2

=> Muối X là : C3H7N(COONa)2 hay C5H7O4NNa2


Câu 3:

Để phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 4,72% cần 100 ml dung dịch HCl 0,8M. Xác định công thức của amin X?

Xem đáp án

Đáp án C

TQ : R – N + HCl => R – NHCl

Mol 0,08 <- 0,08

=> MX = 59g

=> C3H9N


Câu 4:

Cho 30 gam glyxin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

NH2CH2COOH + NaOH -> NH2CH2COONa + H2O

0,4 mol            ->                    0,4 mol

=> m = 38,8g


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án C

Gly-Ala + 2HCl + H2O -> Gly-HCl + Ala-HCl

=> mrắn = 237g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận