Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P8)

  • 5316 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, đơn chức X người ta thu được 12,6 gam nước, 8,96 lít khí CO2 và 2,24 lít N2( đktc). X có công thức phân tử là

Xem đáp án

Đáp án C

nH2O = 0,7 mol

nCO2 = 0,4 mol

nN2 = 0,1 mol

Bảo toàn nguyên tố ta có

nH= 2 nH2O = 1,4 mol

nC = nCO2 = 0,4 mol

nN = 2nN2 = 0,2 mol

Ta có C : H : N = 0,4 :1,4 :0,2 = 2 : 7: 1

→ X là C2H7N ( vì X đơn chức )


Câu 2:

Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 g X với dung dịch KOH dư thu được dung dịch chứa 8,19 g muối. Nếu đốt cháy 4,63 g X cần dùng 4,2 lít O2 đktc. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2 ) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 g. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt công thức chung của các peptit là CxHyNkOk+1

(do được tạo bởi toàn bộ amino axit có 1 nhóm COOH và 1 nhóm NH2)

+) Phản ứng thủy phân: CxHyNkOk+1 + k KOH → sản phẩm muối + H2O

Mmuối = 12x + y + 30k + 16 + 56k – 18 =12x + y + 86k − 2 (1)

+) Phản ứng cháy:   Cx HyNkOk+1 +  O2 → CO2 + H2O + N2 (2)

Có nO2 = 0,1875 mol

+) Khi hấp thụ sản phẩm cháy thì mdd giảm = mBaCO3 − mCO2 − mH2O

21,87 g = nX . (197x − 44x − 9y) (3)


Câu 3:

Hỗn hợp X gồm etylamin và đimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng O2 thu được V lít N2 đktc. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 16,3 gam muối. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án C

X có CTPT chung là C2H7N

C2H7N + HCl → C2H8NCl

→ nmuối= 0,2 mol → nX  = 0,2 mol

Bảo toàn nguyên tố N có nN2= nX : 2 → nN2 = 0,1 mol → V =2,24 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận