Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P6)

  • 5313 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 0,1 mol chất X ( có công thức phân tử C2H9O6N3) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol KOH đun nóng, thu được một chất làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

Xem đáp án

Đáp án D

Theo giả thiết ta suy ra công thức phân tử của X là: NH3NO3 - CH2 – NH3HCO3

 

Từ  PT ta suy ra chất rắn gồm KNO3 (0,1 mol), K2CO3(0,1 mol) và KOH (dư) (0,1mol).

Vậy m=101.0,1+138.0,1+56.0,1=29,5gam.


Câu 2:

Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1:10:5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của 3 amin là

Xem đáp án

Đáp án D

BTKL: mHCl=m muối – m amin = 31,68-20 = 11,68 g => nHCl=0,32 mol=n amin

X: CnH2n+3N: 0,02

Y: Cn+1H2n+5N: 0,2

Z: Cn+2H2n+7N: 0,1

=> 0,02.MX+0,2.(MX+14)+0,1(MX+28)=20=>MX=45 (C2H7N)

Vậy 3 amin là: C2H7N, C3H9N, C4H11N


Câu 3:

Chất A là một α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh. Cho 0,1 mol A vào dung dịch chứa 0,25 mol HCl dư, thu được dung dịch B. Để phản ứng hết với dung dịch B cần vừa đủ 300ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch         D. Nếu cô cạn dung dịch D, thì thu được 33,725 gam chất rắn khan. Tên A là

Xem đáp án

Đáp án B

Gộp quá trình:

 

Ta có: nH2O = nNaOH  = 0,45 (mol)

BTKL: mA = mrắn + mH2O – mNaOH – mHCl

                   = 33,725 + 0,45. 18 – 0,45.40 – 0,25.36,5

       =14,7(g)

=> MA = 147(g/mol): NH2C3H5(COOH)2

Vậy A là axit glutamic


Câu 4:

X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng là xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là:

Xem đáp án

Đáp án A

X là muối của CO32-

X+ NaOH thu được hỗn hợp 2 khí làm xanh quỳ tím. Các chất khí ở điều kiện thường làm xanh quỳ tím ẩm gồm: metyl amin, đimetyl amin, trimetyl amin, etyl amin, amoniac.

=> X là muối của amin có dạng sau:

(CH3)3- NH-CO3NH4;  C2H5NH3CO3NH3CH3; (CH3)2NH2CO3NH3CH3

=> có 3 CTCT phù hợp


Câu 5:

Cho 7,2 gam một amin đơn chức X tác dụng với HCl (dư). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,04 gam muối khan. Công thức phân tử của X là:

Xem đáp án

Đáp án B

BTKL: mHCl=m muối-mamin=13,04-7,2=5,84 gam

nHCl=namin=0,16 mol

=>MX=7,2/0,16=45 (C2H7N)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận