Bài tập định luật Ôm cho toàn mạch

  • 699 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động E của nguồn điện là:

Xem đáp án

Cường độ dòng điện của mạch kín là:

I=UR=124,8=2,5A

Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

I=ER+rE=I.R+r=2,5.4,8+0,1=12,25V

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Một nguồn điện được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12(V). Cường độ dòng điện trong mạch là

Xem đáp án

Hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện là:

U=I.RI=UR=124,8=2,5  A

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Mạch điện kín một chiều gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là E,r. Khảo sát cường độ dòng điện theo R người ta thu được đồ thị như hình. Giá trị của E và r gần giá trị nào nhất sau đây?

Media VietJack

Xem đáp án

Cường độ dòng điện trong toàn mạch:I=ER+r

Từ đồ thị, ta có:

+ KhiR=0ΩI=10A=Er    1

+ KhiR=3ΩI=2,5A=ER+r=E3+r   2

Từ (1) và (2) ta suy ra:E=10Vr=1Ω

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng:

Media VietJack

Xem đáp án

Ta có:

+ Tổng trở mạch ngoài: Rng=R.2RR+2R=23R

I=E23R+r

U2=U3I2.R=I3.2RI2=2I3

+ I = I2 + I3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

Xem đáp án

Khi mắc với một điện trở ngoài R = r

Cường độ dòng điện

I=ER+r=Er+r=E2r

- Khi thay nguồn bằng 3 nguồn điện giống hệt mắc song song: Eb = E

rb=rn=r3

Cường độ dòng điện khi này:

I'=EbR+rn=Er+r3=3E4r

I'I=32I'=1,5I

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận