Bài kiểm tra số 1

  • 5547 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của glucozơ ?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CO2 1 tinh bột 2 glucozơ 3 amoni gluconat.

Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là:

Xem đáp án


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

Xem đáp án


Câu 5:

Phát biểu sai là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Câu D : sai : có thể chứa nhóm xeton như fructozơ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

9 tháng trước

Hiu

Đầy đủ chi tiết chính xác

5 tháng trước

thế giới trẻ em

cũng được

Bình luận


Bình luận