ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Bài tập về sự điện phân

  • 1241 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điện phân 200 ml dung dịch CuSO4 với I = 1,93 A tới khi catot bắt đầu có bọt khí thoát ra thì dừng lại, cần thời gian là 250 giây. Thể tích khí thu được ở anot (đktc) là

Xem đáp án

Trả lời:

ne trao đổi = I.t / F = 0,005 mol

Ở catot: Cu2+ + 2e → Cu

Ở anot: 2H2O → 4H+ + O2 + 4e

Ở catot bắt đầu có bọt khí thoát ra =>Cu2+ điện phân vừa hết

=>nO2 thu được ở anot = 0,005 / 4 = 0,00125 mol

=>V = 0,028 lít = 28 ml

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Điện phân l00 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I = 9,65A. Khối lượng Cu bám trên catot khi thời gian điện phân t= 200s và t2 = 500s (hiệu suất điện phân là 100%) lần lượt là

Xem đáp án

Trả lời:

nCuSO4 = 0,02 mol =>ne Cu2+ nhận tối đa = 0,02.2 = 0,04 mol

Khi t= 200s =>ne trao đổi = I.t / F = 0,02 mol

=>nCu tạo ra = ne trao đổi / 2 = 0,01 mol =>mCu (1) = 0,64 gam

Khi t2 = 500s =>ne trao đổi = I.t / F = 0,05 >0,04

=>nCu = nCuSO4 = 0,02 mol =>mCu (2) = 1,28 gam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Điện phân một lượng dư dung dịch KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp thời gian 16,1 phút dòng điện I = 5A thu được 500 ml dung dịch X. pH của dung dịch X có giá trị là

Xem đáp án

Trả lời:

ne trao đổi = I.t / F = 0,05 mol

Ở cực (-) điện phân H2O:  2H2O + 2e → H2 + 2OH- 

=>nOH- = ne = 0,05 mol =>[OH-] = 0,05 / 0,5 = 0,1 M

=>pOH = 1 =>pH = 13

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Điện phân dung dịch X chứa 0,4 mol M(NO3)2 (với điện cực trơ) trong thời gian 48 phút 15 giây, thu được 11,52 gam kim loại M tại catot và 2,016 lít khí (đktc) tại anot. Kim loại M và cường độ dòng điện là

Xem đáp án

Trả lời:

Catot: M2+ + 2e → M

Anot: 2H2O → O2 ↑ + 4H+ + 4e

           0,18   → 0,09    →     0,36

=>ne trao đổi = 4.nO2 = 0,36 mol

Mà ne = I.t / F =>I = ne.F / t = 12A

nM = ne trao đổi / 2 = 0,18 mol =>M = 11,52 / 0,18 = 64

=>M là Cu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điện phân 500 ml dung dịch AgNO3 với điện cực trơ cho đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra thì ngừng điện phân. Để trung hòa dung dịch sau điện phân cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Biết I = 20 A, nồng độ mol AgNƠ3 và thời gian điện phân lần lượt là

Xem đáp án

Trả lời:

Đến khi catot bắt đầu có khí thoát ra =>Ag+ bị điện phân vừa hết

nNaOH = 0,8 mol =>nH+ = 0,8 mol

Catot: Ag+ + 1e → Ag

Anot: 2H2O → O2 ↑ + 4H+ + 4e

=>ne trao đổi = nH+ = 0,8 mol

=>nAg+ = 0,8 mol =>CM AgNO3 = 0,8 / 0,5 = 1,6M

n = I.t / F =>t = n.F / I = 3860s

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

Axit sunfuric

( 1 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận