ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Các đặc trưng quần thể

  • 926 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ lệ giới tính là?

Xem đáp án

Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái trong quần thể

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tỉ lệ giới tính bị ảnh hưởng bởi các nhân tố?

Xem đáp án

Tỉ lệ giới tính bị ảnh hưởng bởi các nhân tố A, B, C

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Khi đánh cá, nếu đa số các mẻ lưới có cá lớn chiếm tỷ lệ nhiều thì:

Xem đáp án

Khi các mẻ cá có lượng cá lớn chiếm tỷ lệ cao có nghĩa là tỷ lệ cá thể sau sinh sản lớn → Nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phân bố đồng đều giữa các cá thể trong quần thể thường gặp khi

Xem đáp án

Phân bố đồng đều xảy ra khi điều kiện sống phân bố đồng đều và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Loài nào sau đây có kiểu phân bố đồng đều

Xem đáp án

Các cây thông trong rừng có kiểu phân bố đồng đều vì có sự cạnh tranh về ánh sáng,.. giữa các cá thể.

A: là phân bố theo nhóm

B và C là phân bố ngẫu nhiên.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận