ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Các dạng thức của động từ

  • 1522 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence.

She suggested _____for a drink.

Xem đáp án

Cấu trúc: suggest + Ving: gợi ý làm gì

=>She suggested going for a drink.

Tạm dịch: Cô ấy đề nghị đi uống nước.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

I was very angry. My friend John refused _______me a lift as he had promised.

Xem đáp án

Cấu trúc: refuse + to V: từ chối làm gì

=>I was very angry. My friend John refused to give me a lift as he had promised.

Tạm dịch: Tôi đã rất tức giận. Bạn tôi, John đã từ chối nâng tôi lên như đã hứa.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

You’d better _______out with your friends as it is very dangerous in the evening when going alone.

Xem đáp án

Cấu trúc: had better + V nguyên thể: nên làm gì

=>You’d better go out with your friends as it is very dangerous in the evening when going alone.

Tạm dịch: Tốt hơn hết bạn nên đi chơi với bạn bè vì buổi tối nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

I don’t mind __________up early in the morning.

Xem đáp án

Cấu trúc: mind + Ving: ngại, phiền làm việc gì

=>I don’t mind getting up early in the morning.

Tạm dịch: Tôi không ngại dậy sớm vào buổi sáng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

John hoped to finish ___________two of his essays before the deadline.

Xem đáp án

Cấu trúc: finish + Ving: kết thúc, hoàn thành làm gì

=>John hoped to finish writing two of his essays before the deadline.

Tạm dịch: John hy vọng sẽ viết xong hai bài luận của mình trước thời hạn.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.4 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.6 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận