ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Các nhân tố tiến hóa

  • 921 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đối với tiến hóa:

Xem đáp án

Đối với tiến hóa,đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Biến dị di truyền là rất quan trọng đối với các quần thể sinh vật. Vì

Xem đáp án

Biến dị di truyền là rất quan trọng đối với các quần thể sinh vật vì chúng cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc, do đó giúp quần thể có khả năng thích nghi với sự biến đổi của môi trường.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ở động vật, hiện tượng nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?

Xem đáp án

Sự di cư của các cá thể cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác dẫn đến sự di nhập gen.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Khi nói về di – nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ý A sai vì nhập gen có thể làm giàu vốn gen của quần thể

Ý C sai vì lượng cá thể xuất cư có thể mang kiểu gen khác số cá thế nhập cư làm thay đổi cấu trúc di truyềnc ủa quần thể.

Ý D sai vì xuất cư có thể làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen

Các cá thể nhập cư có thể mang đến những alen mới làm phong phú thêm vốn gen của quần thể

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nhân tố tiến hóa có khả năng làm thay đổi tần số các alen thuộc 1 locus gen trong quần thể theo hướng xác định là

Xem đáp án

Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen theo hướng xác định là chọn lọc tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận