ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu bị động

  • 1294 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

The Temple of Literature _______in 1070.

Xem đáp án

found (v): thành lập

find (v): tìm thấy

Chủ ngữ trong câu là đối tượng chịu tác động bởi hành động nên câu trên là câu bị động ở thì quá khứ đơn.

Cấu trúc: S + was/were + VpII

=>The Temple of Literature was founded in 1070.

Tạm dịch: Văn Miếu được thành lập vào năm 1070.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

The University of Oxford _______  among the top five universities in the world.A. is ranking

Xem đáp án

Chủ ngữ trong câu là đối tượng chịu tác động bởi hành động nên câu trên là câu bị động

- rank (v): xếp hạng

=>The University of Oxford is ranked among the top five universities in the world.

Tạm dịch: Đại học Oxford được xếp hạng trong số năm trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

The students of the Imperial Academy_____ from local examinations all over the country.

Xem đáp án

Chủ ngữ trong câu là đối tượng chịu tác động bởi hành động nên câu trên là câu bị động

select (v): chọn lựa

Chủ ngữ số nhiều nên động từ to be chia ở số nhiều: were

=>The students of the Imperial Academy were selected from local examinations all over the country.

Tạm dịch: Các sinh viên của Học viện Hoàng gia đã được chọn từ các kỳ thi địa phương trên cả nước.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

A lot of flowers _____ in Da Lat throughout the year.

Xem đáp án

Chủ ngữ trong câu là đối tượng chịu tác động bởi hành động nên câu trên là câu bị động

=>A lot of flowers are grown in Da Lat throughout the year.

Tạm dịch: Rất nhiều hoa được trồng ở Đà Lạt quanh năm.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thousands of hectares of crops ______ in Sumatra by flood in 2016.

Xem đáp án

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

in 2016 =>sự việc đã xảy ra trong quá khứ nên động từ chia ở thì quá khứ đơn

Chủ ngữ số nhiều nên ta dùng động từ to be were

=>were ruined

=>Thousands of hectares of crops were ruined in Sumatra by flood in 2016.

Tạm dịch: Hàng ngàn héc-ta hoa màu đã bị hủy hoại ở Sumatra trong trận lụt năm 2016.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận