ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu điều kiện

  • 1193 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

If you spoke more slowly, he _____ you.

Xem đáp án

Nhận thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ =>giả thuyết không có thật ở hiện tai)

=>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2: If+S+V_past+O, S+would+V_infi)

=>If you spoke more slowly, he would understand you.

Tạm dịch: Nếu bạn nói chậm hơn, anh ấy sẽ hiểu bạn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

If local people drink this untreated water, they _______ have cholera.

Xem đáp án

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn =>đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) =>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=>If local people drink this untreated water, they will probably have cholera. 

Tạm dịch: Nếu người dân địa phương uống nước không được lọc này, họ có thể sẽ bị bệnh tả.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

The plants ____ if they don’t get sunlight and water.

Xem đáp án

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn (cấu trúc phủ định với động từ thường ở hiện tại:don’t/doesn’t+V_infi)

=>đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) =>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi

=>The plants are going to die if they don’t get sunlight and water. 

Tạm dịch: Cây sẽ chết nếu không nhận được ánh sáng mặt trời và nước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

If the sea water continues to be polluted, many fish species ______ extinct.

Xem đáp án

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn, =>đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) =>sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi

=>If the sea water continues to be polluted, many fish species will become extinct. 

Tạm dịch: Nếu nước biển tiếp tục bị ô nhiễm, nhiều loài cá sẽ bị tuyệt chủng.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

If Tom ______ an alarm, the thieves wouldn't have broken into his house.

Xem đáp án

Ta dùng câu điều kiện loại 3 diễn tả một hành động không xảy ra trong quá khứ

Cấu trúc: If + S + had + Vp2, S + could/would + have PP +…

Tạm dịch: Nếu Tom đã cài chuông báo động, những tên trộm sẽ không đột nhập vào nhà anh ta.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận