ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Cấu trúc so sánh

  • 1072 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the correct answer to the following questions.

Bao Yen sings_______ than this singer.

Xem đáp án

so sánh hơn của trạng từ “well”: better

=>Bao Yen sings better than this singer.

Tạm dịch: Bảo Yến hát hay hơn ca sĩ này

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

My television is ______ his television.

Xem đáp án

Modern (hiện đại) là một tính từ dài.

=>Hình thức so sánh hơn của tính từ dài: S + to be + more + adj + than + S2

=>My television is more modern than his television.Tạm dịch: Ti vi của tôi hiện đại hơn ti vi của cậu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

This building is _______ than that one.

Xem đáp án

Giải thích:

Beautiful (đẹp) là một tính từ dài.

=>Hình thức so sánh hơn của tính từ dài: S + to be + more + adj + than + S2

=>This building is more beautiful than that one.

Tạm dịch: Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

The trip to Thailand was _______ experience in my life.

Xem đáp án

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt: good – better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất)

=>The trip to Thailand was the best experience in my life. 

Tạm dịch: Chuyến đi đến Thái Lan là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

You are _____ girl in our class.

Xem đáp án

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Tính từ Funny kết thúc là đuôi –y =>bỏ đuôi –y thành –i rồi thêm -est

=>You are the funniest girl in our class.  

Tạm dịch: Bạn là cô gái vui tính nhất trong lớp mình.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận