ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu ước

  • 1076 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

I wish we ______ an exam tomorrow.

Xem đáp án

Dấu hiệu: tomorrow =>sử dụng câu ước ở tương lai để diễn tả hành động không có thật ở tương lai

Cấu trúc: S + wish + S + would + V nguyen thể

=>I wish we would not have an exam tomorrow.

Tạm dịch: Tôi ước chúng ta sẽ không có kỳ thi vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

I don't know the answer. I wish I ______ it.

Xem đáp án

Dấu hiệu: I don't know the answer. 

Câu điều kiện loại 2 (mong ước điều không có thật ở hiện tại) S + wish + S + V-ed

=>I don't know the answer. I wish I knew it.

Tạm dịch: Tôi không biết câu trả lời. Tôi ước gì tôi biết điều đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Minh wishes he _______ English perfectly well.

Xem đáp án

Câu ước 2 (mong ước điều không có thật ở hiện tại)

S + wish + S + V-ed

=>Minh wishes he spoke English perfectly well

(Minh ước anh ấy nói tiếng Anh hoàn hảo)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

I don't understand this point of grammar. I wish I ______ it better.

Xem đáp án

Ta thấy câu trước chia ở thì hiện tại đơn nên đây là câu ước loại 1 dùng cho điều ước không có thật ở hiện tại

Cấu trúc: S + wish + S + V quá khứ đơn

=>I don't understand this point of grammar. I wish I understood it better.

Tạm dịch: Tôi không hiểu điểm này của ngữ pháp. Tôi ước tôi hiểu nó tốt hơn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

It never stops raining here. I wish it ______ raining.

Xem đáp án

Ta thấy câu trước chia ở thì hiện tại đơn nên đây là câu ước loại 1 dùng cho điều ước không có thật ở hiện tại

Cấu trúc: S + wish + S + V quá khứ đơn

=>It never stops raining here. I wish it stopped raining.

Tạm dịch: Ở đây trời không bao giờ ngừng mưa. Tôi ước gì trời tạnh mưa.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Câu chẻ

( 1.3 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận