Dòng điện không đổi - Nguồn điện

  • 710 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

Xem đáp án

Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cường độ dòng điện được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Cường độ dòng điện được xác định bằng biểu thức:I=ΔqΔt

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng:

Xem đáp án

Suất điện động nguồn điện: Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Công thức:E=Aq

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Số electron chuyển qua tiết diện trong thời gian t là?

Xem đáp án

Số electron chuyển qua tiết diện trong thời gian t:n=I.te.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây là:

Xem đáp án

- Cường độ dòng điện:

I=ΔqΔt=2A.

- Điện lượng chuyển qua tiết diện trong thời gian 2 giây:

Δq=I.t=2.2= 4C

- Số elcetron chuyển qua dây dẫn là: 

n=I.t|e|=2,5.1019electron.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận