ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Đột biến gen

  • 996 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đột biến gen là gì?

Xem đáp án

Đột biến gen là sự biến đổi của một hay một số cặp nuclêôtit trong gen

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Các loại đột biến gen bao gồm:

Xem đáp án

Các loại đột biến gen bao gồm: Thêm một hoặc vài cặp bazơ; Bớt một hoặc vài cặp bazơ; Thay thế một hoặc vài cặp bazơ;

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit còn số liên kết hidro của gen thì giảm?

Xem đáp án

Khi thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số lượng nucleotit không thay đổi và số lượng liên kết hidro giảm đi 1.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dạng đột biến nào sau đây là đột biến đồng nghĩa?

Xem đáp án

Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit không làm thay đổi axit amin ở chuỗi pôlipeptit là đột biến đồng nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận