ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Hệ sinh thái

  • 1021 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?

Xem đáp án

Đơn vị bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh là hệ sinh thái.

Trong đó nhân tố vô sinh là môi trường vật lý (sinh cảnh) và nhân tố hữu sinh là quần xã sinh vật (gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phát biểu đúng là: D: nấm là sinh vật dị dưỡng hấp thụ

A sai vì: một số động vật nguyên sinh, vi khuẩn cũng có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

B sai vì: một số vi sinh vật còn là sinh vật sản xuất. (vi sinh vật tự dưỡng)

C sai vì: sinh vật tiêu thụ gồm động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Xét các sinh vật sau:

1. Nấm rơm. 2. Nấm linh chi. 3. Vi khuẩn hoại sinh.

4. Rêu bám trên cây. 5. Dương xỉ. 6. Vi khuẩn lam.

Có mấy loài thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

Xem đáp án

Các loài thuộc nhóm sinh vật sản xuất: (4), (5), (6).

Những sinh vật này có khả năng tổng hợp chất hữu cơ.

(1), (2), (3) là các sinh vật phân giải.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hệ sinh thái nhân tạo:

Xem đáp án

Hệ sinh thái nhân tạo có thành phần loài ít, có năng suất sinh học cao.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Khi nói về hệ sinh thái nông nghiệp, kết luận nào sau đây sai ?

Xem đáp án

Phát biểu sai là A. hệ sinh thái nông nghiệp do con người tạo nên.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận