Hiện tượng quang điện - Thuyết lượng tử ánh sáng

  • 768 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng electron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại khi:

Xem đáp án

Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho biết công thoát của Kali là

A = 3,6.1019J. Chiếu vào Kali lần lượt bốn bức xạ

λ1=0,4μm; λ2=0,5μm ; λ3=0,6μm; λ4=0,7μm. Những bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với Kali?

Xem đáp án

Ta có :

A=hcλ0λ0=hcA=0,552μm

Để gây ra hiện tượng quang điện thì bức xạ chiếu đến có bước sóng nhỏ hơn  λ0 => bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng quang điện là λ1 và λ2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Năng lượng của photon ánh sáng:ε=hf => có phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn câu phát biểu sai về photon:

Xem đáp án

Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều giống nhau

Nhận thấy ánh sáng tím có bước sóng nằm trong khoảng từ 

0,38μm0,42μm

=> Phương án A: Ánh sáng tím có photon giống hệt nhau là sai

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận