ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Hô hấp ở động vật

  • 1059 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hô hấp ngoài là:

Xem đáp án

Quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường sống thông qua bề mặt trao đổi khí của các cơ quan hô hấp như phổi, da, mang…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điều nào sau đây đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật?

Xem đáp án

Có sự lưu thông tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2và CO2để các khí đó khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Nồng độ O2và CO2trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

Xem đáp án

Trong tế bào, nồng độ O2thấp còn CO2cao so với ở ngoài cơ thể, do đó, O2khuếch tán từ ngoài vào trong, CO2khuếch tán từ trong ra ngoài.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bề mặt trao đổi khí có các đặc điểm?

Xem đáp án

Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp của động vật phải cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây

+ Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn

+ Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng

+ Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp

+ Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Hô hấp ở động vật không có vai trò nào sau đây?

I. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể

II.Cung cấp oxi cho tế bào tạo năng lượng.

III. Mang CO2từ tế bào đến cơ quan hô hấp

IV. Cung cấp các sản phẩm trung gian cho quá trình đồng hóa các chất

Xem đáp án

Hô hấp ở động vật không có vai trò mang CO2từ tế bào đến cơ quan hô hấp. Đó là chức năng của hệ tuần hoàn. Riêng ở côn trùng thì CO2khuếch tán trực tiếp từ tế bào vào hệ thống ống khí.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận