ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Quá trình nhân đôi DNA

  • 1034 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành:

Xem đáp án

Trả lời:

Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều 5’ đến 3’

Đáp án cần chọn là D


Câu 2:

Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở

Xem đáp án

Trả lời:

Trong tế bào động vật, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở nhân và ti thể.

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

Xem đáp án

Trả lời:

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Trong quá trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là

Xem đáp án

Trả lời:

Enzim ADN pôlimeraza có vai trò tổng hợp mạch mới cho ADN

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là:

Xem đáp án

Trả lời:

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 5’—>3’ của gen.

Đáp án cần chọn là C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận