Sóng âm

  • 591 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

Xem đáp án

Sóng âm trong môi trường lỏng, khí là sóng dọc; trong môi trường rắn là sóng dọc hoặc sóng ngang.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Âm nghe được là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng:

Xem đáp án

Âm nghe được (âm thanh) là sóng cơ học có tần số nằm trong khoảng 16Hz20000Hz

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây:

Xem đáp án

Ta có:Âm nghe được có tần số từ 16 Hz - 20000 Hz

Tần số âm f=1T 

A: f = 500kHz

B: f = 500Hz

C: f = 30kHz

D: f =10Hz

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một dây đàn dài 15cm, khi gảy phát ra âm cơ bản với tốc độ truyền sóng trên dây là 300m/s. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s. Bước sóng của âm phát ra trong không khí là:

Xem đáp án

Ta có, chiều dài của dây đàn:

l=kλ2=kv2ff=kv2l

Âm cơ bản là âm ứng với k=1

=> Tần số của âm cơ bản:

f1=v2l=3002.0,15=1000Hz

=> Bước sóng của âm phát ra trong không khí:

λ=vkkf1=3401000=0,34m

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận