ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì hiện tại hoàn thành

  • 1442 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Lan ______ English for more than a year but she can speak it very well.

Xem đáp án

for more than a year: khoảng hơn 1 năm

=>Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành: has learned

=>Lan has learned English for more than a year but she can speak it very well.

Tạm dịch: Lan đã học tiếng Anh hơn một năm nhưng cô ấy có thể nói rất tốt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

She _______ blood twenty times so far.

Xem đáp án

so far: cho đến bây giờ

=>Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại nên ta dùng thì hiện tài hoàn thành: has donated

=>She has donated blood twenty times so far.

Tạm dịch: Cho đến bây giờ cô ấy đã hiến máu 20 lần

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

He _______ books for poor children for years.

Xem đáp án

for years: nhiều năm

=>Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành: has collected

=>He has collected books for poor children for years.

Tạm dịch: Ông đã thu thập sách cho trẻ em nghèo trong nhiều năm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Mary’s mother _____ her to sing since she was five.

Xem đáp án

since she was five: từ khi cô ấy 5 tuổi =>dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành (tức là đến giờ vẫn còn dạy)

=>Mary’s mother has taught her to sing when she was five.

Tạm dịch: Mẹ của Mary đã dạy cô ấy hát từ khi cô ấy 5 tuổi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

My hobby is carving eggshells and now I _____ nearly 100.

Xem đáp án

Từ cần điền diễn tả một hành động xảy ra trong khoảng thời gian chưa kết thúc ở thời điểm hiện tại nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành: have carved

=>My hobby is carving eggshells and now I have carved nearly 100.

Tạm dịch: Sở thích của tôi là chạm khắc vỏ trứng và bây giờ tôi đã khắc gần 100 chiếc.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

0

2 năm trước

04. Bùi Trí Dũng 7/1

Bình luận


Bình luận