ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì quá khứ tiếp diễn

  • 1043 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

At this time last year, I _______(attend) an  English course.

Xem đáp án

Dấu hiệu: Trạng từ “at this time last year” (vào thời điểm này năm ngoái) =>Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Cấu trúc: S + was/ were + Ving

=>At this time last year, I was attending an  English course.

Tạm dịch: Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đang tham gia khóa học tiếng Anh.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

What________ (you/do) at 8 p.m yesterday?

Xem đáp án

Dấu hiệu: Trạng từ “at 8 p.m yesterday” (vào lúc 8h tối qua) =>Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Cấu trúc: Wh-words + was/ were + S + Ving?

=>What were you doing at 8 p.m yesterday?

Tạm dịch: Bạn đang làm gì lúc 8 giờ tối hôm qua?

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

While my father ________(read) books, my brother ________(listen) to music.

Xem đáp án

Có từ nối While giữa 2 vế để chỉ 2 hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ =>sử dụng quá khứ tiếp diễn

=>While my father was reading books, my brother was listening to music.

Tạm dịch: Trong khi bố tôi đang đọc sách thì em trai tôi đang nghe nhạc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

It _________(snow) when I got up this morning.

Xem đáp án

Câu diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có một hành động khác xảy ra xen vào.

Hành động xen vào chia ở thì quá khứ đơn. Hành động đang xảy ra chia ở thì quá khứ tiếp diễn.

=>It was snowing when I got up this morning.

Tạm dịch: Trời đang có tuyết khi tôi thức dậy vào sáng nay .

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

She _______ tennis at 4p.m yesterday.

Xem đáp án

Dấu hiệu: Trạng từ “at 4 p.m yesterday” (vào lúc 4 giờ chiều qua) =>Dùng thì quá khứ tiếp diễn.

Cấu trúc: S + was/ were + Ving

=>She was playing tennis at 4p.m yesterday.

Tạm dịch: Cô ấy đang chơi quần vợt vào lúc 4 giờ chiều qua.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận