ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh -Thì tương lai đơn

  • 1208 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

My mother ________ to stay with us next weekend.

Xem đáp án

next weekend: cuối tuần tới =>dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Cấu trúc thì tương lai đơn: S + will + V

=>Chọn C 

=>My mother will come to stay with us next weekend.

Tạm dịch: Mẹ tôi sẽ đến ở với chúng tôi vào cuối tuần tới.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

In the future, Nick _______ mountains in other countries.

Xem đáp án

In the future (trong tương lai) là dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn =>will+V_infi (chọn B)

=>In the future, Nick will climb mountains in other countries.

Tạm dịch: Trong tương lai, Nick sẽ leo núi ở các quốc gia khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Our English teacher ____ that lesson to us tomorrow.

Xem đáp án

Câu diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai, không có căn cứ.

Dấu hiệu nhận biết: Trạng từ “tomorrow” (ngày mai)

Công thức: S + will + V

=>Our English teacher will explain that lesson to us tomorrow.

Tạm dịch: Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi sẽ giải thích bài học đó cho chúng tôi vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Mum, I lost my shoes yesterday. Don’t worry. I _____ you the new ones tomorrow.

Xem đáp án

Tomorrow (ngày mai) là dấu hiệu nhận biết thì tương lai dơn =>will+V_infi (chọn A)

=>Mum, I lost my shoes yesterday. Don’t worry. I will buy you the new ones tomorrow.

Tạm dịch:

Mẹ ơi, hôm qua con bị mất giày. Đừng lo lắng. Mẹ sẽ mua cho con đôi giày mới vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Miss Helen ____ you as soon as she finishes that letter tomorrow.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: as soon as (ngay khi)

Cấu trúc as soon as để diễn tả một hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau một hành động khác trong tương lai. Trong đó mệnh đề chứa as soon as chia ở thì hiện tại, mệnh đề còn lại chia ở thì hiện tại đơn

Cấu trúc: As soon as + S + V(s,es), S+ will + V nguyên thể

=>Miss Helen will help you as soon as she finishes that letter tomorrow.

Tạm dịch: Cô Helen sẽ giúp bạn ngay khi cô ấy hoàn thành bức thư đó vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận