ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì tương lai gần

  • 1057 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

They _______ at home at 10 o'clock because their son is staying alone at home.

Xem đáp án

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Dấu hiệu: " their son is staying alone at home."

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=>They are going to be at home at 10 o'clock because their son is staying alone at home.

Tạm dịch: Họ sẽ có mặt ở nhà lúc 10 giờ vì con trai họ ở nhà một mình.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

I see you have a saw in your hands. You_____the dry tree branches?

Xem đáp án

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Dấu hiệu: I see you have a saw in your hands.

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=>I see you have a saw in your hands. Are you going to cut off the dry tree branches?

Tạm dịch: Tôi thấy bạn có một cái cưa trong tay của bạn. Bạn có định chặt bỏ những cành cây khô?

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

I have won $1,000. I have lots of plans but firstly, I______ a new TV.

Xem đáp án

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Dấu hiệu: "I have lots of plans "

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=>I have won $1,000. I have lots of plans but firstly, I am going to buy a new TV.

Tạm dịch: Tôi đã giành được 1.000 đô la. Tôi có rất nhiều dự định nhưng trước hết, tôi sẽ mua một chiếc TV mới.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

"Why did you buy all this sugar and chocolate?"

"I..................a delicious dessert for dinner tonight."

Xem đáp án

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Dấu hiệu: "Why did you buy all this sugar and chocolate?"

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=>"I am going to make a delicious dessert for dinner tonight."

Tạm dịch: "Tôi sẽ làm một món tráng miệng ngon cho bữa tối nay."

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

According to the weather forecast, it ___________ this weekend.

Xem đáp án

Dùng thì tương lai gần để diễn tả một dự định, kế hoạch trong tương lai, có căn cứ, người nói cảm thấy chắc chắn về điều đó.

Dấu hiệu: "According to the weather forecast"

Công thức: S + is/am/are + going to + V

=>According to the weather forecast, it isn’t going to rain this weekend.

Tạm dịch: Theo dự báo thời tiết, trời sẽ không mưa vào cuối tuần này.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.4 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.6 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận