ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì tương lai hoàn thành

  • 1125 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

You are too slow. I’m sure that by the time you phone them, they_____that car to someone else.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: by the time =>sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong tương lai. Hành động xẩy trước chia ở thì tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau chia ở thì hiện tại đơn

Cấu trúc: by the time S + V(s, es), S + will have Vp2

=>You are too slow. I’m sure that by the time you phone them, they will have sold that car to someone else.

Tạm dịch: Bạn quá chậm. Tôi chắc chắn rằng vào thời điểm bạn gọi điện cho họ, họ đã bán chiếc xe đó cho người khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

By the end of next year, George ______ English for two years.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: By the end of next year (trước cuối năm sau) =>sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong tương lai

Cấu trúc: S + will have Vp2

=>By the end of next year, George will have learned English for two years.

Tạm dịch: Vào cuối năm sau, George sẽ học tiếng Anh trong hai năm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

By 2050, this area_____turned into an industrial centre.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: By 2050 =>sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong tương lai

Cấu trúc: S + will have Vp2

=>By 2050, this area will have been turned into an industrial centre.

Tạm dịch: Đến năm 2050, khu vực này sẽ được biến thành một trung tâm công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

The car ______ ready for him by the time he comes tomorrow.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: by the time =>sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong tương lai. Hành động xẩy trước chia ở thì tương lai hoàn thành, hành động xảy ra sau chia ở thì hiện tại đơn

Cấu trúc: by the time S + V(s, es), S + will have Vp2

=>The car will have been ready for him by the time he comes tomorrow.

Tạm dịch: Chiếc xe sẽ sẵn sàng cho anh ta vào ngày mai anh ta đến.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

She_____from the excursion by 6 o'clock tonight.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: By 6 o'clock tonight=>sử dụng thì tương lai hoàn thành để diễn tả một hành động xảy ra trước một thời điểm trong tương lai

Cấu trúc: S + will have Vp2

=>She will have returned from the excursion by 6 o'clock tonight.

Tạm dịch: Cô ấy sẽ trở về sau chuyến du ngoạn lúc 6 giờ tối nay.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận