ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Thì tương lai tiếp diễn

  • 1162 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

He ________ to his boss about his problems at this time tomorrow.

Xem đáp án

Dấu hiệu: at this time tomorrow =>sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

Cấu trúc: S + won’t be Ving

=>He will be talking to his boss about his problems at this time tomorrow.

Tạm dịch: Anh ấy sẽ nói chuyện với sếp về những vấn đề của anh ấy vào lúc này vào ngày mai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

At 8 o’clock this evening my friends and I ____ a famous film at the cinema.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: At 8 o’clock this evening =>sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

Cấu trúc: S + will be Ving

=>At 8 o’clock this evening my friends and I will be watching a famous film at the cinema.

Tạm dịch: Vào lúc 8 giờ tối nay, bạn bè của tôi và tôi sẽ xem một bộ phim nổi tiếng ở rạp chiếu phim.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

They ______ table tennis when their father comes back home at 5 p.m. tomorrow.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: at 5 p.m. tomorrow =>sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai

Cấu trúc: S + will be Ving

=>They will be playing table tennis when their father comes back home at 5 p.m. tomorrow.

Tạm dịch: Họ sẽ đang chơi bóng bàn khi cha họ trở về nhà lúc 5 giờ chiều ngày mai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

They_____English lessons from nine to ten in this room. Don't let anyone disturb them then.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: Don't let anyone disturb them then.=>sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ đang xảy ra thì có một hành động xen vào

Cấu trúc:  S + will be Ving

=>They will be having  English lessons from nine to ten in this room. Don't let anyone disturb them then.

Tạm dịch: Các em sẽ học tiếng Anh từ chín đến mười trong phòng này. Đừng để bất cứ ai làm phiền họ sau đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

I think my wife and I…………….on a small farm when I am retired.

Xem đáp án

Dấu hiệu nhận biết: when I am retired=>sử dụng thì tương lai tiếp diễn để diễn tả hành động sẽ đang xảy ra thì có một hành động xen vào

Cấu trúc: when/ while S+ V hiện tại đơn, S + will be Ving

=>I think my wife and I will be living on a small farm when I am retired.

Tạm dịch: Tôi nghĩ vợ tôi và tôi sẽ đang sống trong một trang trại nhỏ khi tôi về hưu.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại hoàn thành

( 1.4 K lượt thi )

Thì quá khứ đơn

( 1.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận