ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Trắc nghiệm Thiết lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án

  • 1258 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau :

Xem đáp án

Trả lời:

Công thức đơn giản nhất của axetilen: CH

Công thức đơn giản nhất của benzen: CH

=>2 chất khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi vừa đủ, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau :

Xem đáp án

Trả lời:

Vì sau phản ứng thu được CO2, H2O và N2 =>chắc chắn trong X chứa C, H và N

X có thể có O

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án

Trả lời:

      Đặt công thức phân tử (CTPT) của X là (CH3O)n với n∈N∗.

      Độ bất bão hòa của phân tử 

\[k = \frac{{2n - 3n + 2}}{2} = \frac{{2 - n}}{2} \ge 0\]

\[ \Rightarrow n = 2\]

Vậy công thức phân tử của A là C2H6O2.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hợp chất X có CTĐGN là C4H9ClO. CTPT nào sau đây ứng với X ?

Xem đáp án

Trả lời:

Đặt công thức phân tử của X là (C4H9OCl)n (n ∈∈ N*).

Độ bất bão hòa của phân tử

\[k = \frac{{8n - 10n + 2}}{2} = \frac{{2 - 2n}}{2} = 1 - n \ge 0\]

\[ \Rightarrow n = 1\]

Vậy công thức phân tử của X là C4H9OCl

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một chất hữu cơ A có 51,3% C ; 9,4% H ; 12% N ; 27,3% O. Tỉ khối hơi của A so với không khí là 4,034. CTPT của A là

Xem đáp án

Trả lời: 

Bước 1: Tính tỉ lệ \[{n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N}\]

- Ta có :

\[{n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N} = \frac{{51,3}}{{12}}:\frac{{9,4}}{1}:\frac{{27,3}}{{16}}:\frac{{12}}{{14}}\]

\[ \to {n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N} = 4,275:9,4:1,706:0,857\]

\[ \to {n_C}:{n_H}:{n_O}:{n_N} = 5:11:2:1\]

Bước 2: Xác định CTĐGN của A

- Ta có công thức đơn giản nhất của A là C5H11O2N

Bước 3: Xác định CTPT của A

- Đặt công thức phân tử của A là (C5H11O2N)n

- Theo giả thiết ta có :

(12.5 + 11 + 16.2 + 14).n = 4,034.29

=>n = 1

Vậy công thức phân tử của A là C5H11O2N.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Đồng vị

( 2.3 K lượt thi )

Cân bằng hóa học

( 1.4 K lượt thi )

Nitric acid

( 1.2 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận