ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Tiêu hóa ở động vật

  • 1003 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tiêu hoá là:

Xem đáp án

Quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thu được.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

Xem đáp án

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá → tiêu hoá nội bào.       

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Quá trình tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hoá, thuỷ phân các chất hữu cơ có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào?

Xem đáp án

Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Động vật nào sau đây chỉ có hình thức tiêu hoá nội bào?

Xem đáp án

Trùng giày chỉ có tiêu hóa nội bào do chúng chưa có cơ quan tiêu hóa

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận