ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Tìm lỗi sai trong câu

  • 1356 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Each of the following sentences has one error (A, B, C, or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

My father used to giving me somegood advice whenever I had a problem.

Xem đáp án

Cấu trúc: S + used to + V nguyên thể (từng thường làm gì trong quá khứ)

Sửa: giving ->give

=>My father used to give me some good advice whenever I had a problem.

Tạm dịch: Cha tôi thường cho tôi một số lời khuyên bổ ích mỗi khi tôi gặp khó khăn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

The better you are at English, more chance you have to get a job with international organizations.

Xem đáp án

Cấu trúc: The adj-er + S + be, the more + N + S + V

Sửa: more chance ->the more chance

=>The better you are at English, the more chance you have to get a job with international organizations.

Tạm dịch: Bạn càng giỏi tiếng Anh, bạn càng có nhiều cơ hội kiếm được việc làm trong các tổ chức quốc tế.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

The price of gold depends on several factor, including supply and demand in relation to the value of the dollar.

Xem đáp án

several + N đếm được số nhiều (một vài, một số)

Sửa: factor ->factors

=>The price of gold depends on several factors, including supply and demand in relation to the value of the dollar.

Tạm dịch: Giá vàng phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả cung và cầu so với giá trị của đồng đô la.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

I often look into new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings.

Xem đáp án

look up (ph.v) tra cứu

look into (ph.v) kiểm tra, xem xét

Sửa: look into ->look up

=>I often look up new words in the dictionary whenever I don’t know their meanings.

Tạm dịch: Tôi thường tra từ mới trong từ điển bất cứ khi nào tôi không biết nghĩa của chúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Although his family is poor, but he studies very well.

Xem đáp án

Cấu trúc: Although/ Even though + S + V, S + V (mặc dù..,….)

Chú ý: giữa 2 mệnh đề không có liên từ nào liên kết

Sửa: bỏ “but”

=>Although his family is poor, he studies very well.

Tạm dịch: Tuy nhà nghèo nhưng anh ấy học rất giỏi.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận