ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực hóa học - Tính base của amine

  • 854 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Trả lời:

A đúng vì trên nguyên tử nitơ của các amin đều có cặp electron tự do nên đều có thể kết hợp với proton.

B đúng vì metylamin có gốc CH3 đẩy e, còn anilin có gốc C6H5 hút e.

C sai vì anilin có gốc C6H5 hút e nên tính bazơ yếu hơn NH3.

D đúng vì amin no, mạch hở có a = 0 → CTTQ : CnH2n+2+kNk

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?

Xem đáp án

Trả lời:

(CH3)2NH là amin bậc 2 có lực bazơ mạnh hơn amin bậc 1 và mạnh hơn amoniac

→ Chất có lực bazơ mạnh nhất là (CH3)2NH

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

So sánh tính bazơ của các hợp chất hữu cơ sau : NH3, CH3NH2, (C2H5)2NH, C2H5NH2, (CH3)2NH ?

Xem đáp án

Trả lời:

Gốc C2H5- đẩy e mạnh hơn gốc CH3- do đó lực bazơ của C2H5NH2 >CH3NHvà (C2H5)2NH >(CH3)2NH

Do tính bazơ của amin bậc 2 mạnh hơn amin bậc 1 nên

→ thứ tự sắp xếp là : (C2H5)2NH >(CH3)2NH >C2H5NH2 >CH3NH2 >NH3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tính bazơ của metylamin mạnh hơn anilin vì :

Xem đáp án

Trả lời:

Tính bazơ của amin do cặp e chưa liên kết của nguyên tử nitơ. Mật độ e trên nguyên tử nitơ càng tăng thì tính bazơ càng mạnh và ngược lại. Nhóm metyl là nhóm đẩy e nên làm tăng mật độ e của nguyên tử nitơ, còn nhóm phenyl là nhóm hút e nên làm giảm mật độ e của nguyên tử nitơ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho các chất : (1) C6H5NH2, (2) (C6H5)3N, (3) (C6H5)2NH, (4) NH3 (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm là

Xem đáp án

Trả lời:

Vì gốc C6H5- hút e nên lực bazơ của (C6H5)3N < (6H5)2NH < C6H5NH2

NH3 không có gốc đẩy hay hút e

→ thứ tự sắp xếp theo lực bazơ giảm là (4), (1), (3), (2)

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận