Tính chất và cấu tạo hạt nhân

  • 667 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kí hiệu của một nguyên tử là ZAX phát biểu nào sau đây sai: 

Xem đáp án

CTCT nguyên tử X: ZAX

  • X: tên nguyên tử
  • Z: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)
  • Số hạt proton = số hạt electron = số Z
  • A: số khối = số proton + số nơtron

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hạt nhân nguyên tử chì có 82 prôtôn và 125 nơtrôn. Hạt nhân nguyên tử này có kí hiệu là

Xem đáp án

CTCT nguyên tử X: ZAX

Ta có: Z=82,N=125

A=Z+N=207

=> X là 82207Pb

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hạt nhân 2760Co có cấu tạo gồm:

Xem đáp án
ZAX
  • Số hạt proton = số hạt electron = số Z =27
  • A = số proton + số nơtron = Z + N =  60 => N = 60 - 27 = 33

=> Co có cấu tạo gồm 27 proton, 33 nơtron và 27 electron

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Biết  NA = 6,02.1023 mol-1. Trong 59,50 g 92238U  có số nơtron xấp xỉ là:

Xem đáp án

1 nguyên tử U có: 238 – 92 = 146 notron

Số nguyên tử  trong 59,50g U là: N = m.NA/A = 59,50.6,02.1023/238 = 1,505.1023

 Số notron trong 59,50g U là: 146N = 2,20.1025

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Định nghĩa nào sau đây là về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?

Xem đáp án

Đơn vị của khối lượng hạt nhân: u

Đơn vị u có giá trị bằng 112 khối lượng nguyên tử của đồng vị 612C; cụ thể

1u=112mC=1,66055.1027kg

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận