Tổng hợp Đề thi THPTQG 2019 môn Lịch sử có đáp án (P5)

  • 11174 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm giống nhau căn bản giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là việc xác định

Xem đáp án

Đáp án C

Nội dung

Cương lĩnh chính trị (2-1930)

Luận cương chính trị (10-1930)

Phương pháp cách mạng

Dùng sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc, phong kiến. Đó là bạo lực cách mạng.

Võ trang bạo động, theo khuôn pháp nhà binh.

Lực lượng cách mạng

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức

Công nhân, nông dân

Lãnh đạo cách mạng

Giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản

Nhiệm vụ cách mạng

Đánh đổ đế quốc và phong kiến

Đánh đổ phong kiến và đế quốc


Câu 2:

Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết hiệp định sơ bộ (6/3/1946) được Đảng ta vận dụng như thế nào trong chính sách đối ngoại hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án C

Cứng rắn về nguyên tắc: luôn giữ vũng nguyên tắc đàm bảo chủ quyền của đất nước.

Mềm dẻo về sách lược: kí với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) để tránh tình trạng cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng một lúc. Loại bỏ được quân Trung Hoa Dân Quốc về nước, tạo điều kiện cho ta có thời gian để chuẩn bị lực lượng


Câu 3:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất tham gia vào phong trào cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án C

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nông dân vẫn là giai cấp chiếm số lượng đông đảo nhất của cách mạng. Xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc của giai cấp nông dân với đế quốc và tay sai nên nông dân vẫn là giai cấp đóng vai trò hăng hái nhất, lực lượng cách mạng to lớn nhất của cách mạng


Câu 4:

Mục tiêu quan trọng nhất của Mỹ trong chiến lược toàn cầu là

Xem đáp án

Đáp án C

Chiến lược toàn cầu của Mĩ thực hiện để nhằm thực hiện âm mưu bá chủ thế giới của Mĩ. Chiến lược toàn cầu đề ra với ba mục tiêu chủ yếu:

- Ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới.

- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế.

- Khống chế, chi phối các nước tư bản đồng mịnh phụ thuộc vào Mĩ.

Trong khi đó, sai chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự hai cực Ianta đứng đầu là Liên Xô và Mĩ được hình thành 

=> Muốn bá chủ thế giới, Mĩ cần phá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

=> Mục tiêu quan trọng nhất của Mĩ trong chiến lược toàn cầu là: Ngăn chặn và tiền tới xóa bỏ CNXH trên phạm vi thế giới


Câu 5:

Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á vẫn phải tiếp tục cuộc đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập vì

Xem đáp án

Đáp án C

Sau năm 1945, các nước Đông Nam Á đã có ba nước giành được độc lập và nhiều nước khác giải phóng được phần lớn lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, thực dân Âu – Mĩ quay trở lại tái chiếm Đông Nam Á. Nhân dân các nước lại phải tiến hành cuộc kháng chiến chống xâm lược


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận