Tổng hợp Đề thi THPTQG 2019 môn Lịch sử có đáp án (P8)

  • 11201 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân nhường cơm sẻ áo nhằm giải quyết khó khăn nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Để giải quyết nạn đối sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính phủ đã đề ra biện pháp cấp thời như tổ chức quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước, nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ gạo. Chỉ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước “nhường cơm sẻ áo”.


Câu 2:

Cơ sở nào để Mỹ ra và thực hiện “chiến lược toàn cầu” sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án B

- Kinh tế:

+ Mĩ thu được lợi nhuận 114 tỉ USD, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

+ Từ những năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiêp toàn thế giới.

+ Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng của năm nước Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.

+ Nắm trong tay ¾ dự trữ vàng của thế giới.

+ Là chủ nợ duy nhất của thế giới.

Quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền vũ khí nguyên tử.

=> Tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn là điều kiện quan trọng để Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.


Câu 3:

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954), chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công Mùa Đông của giặc Pháp” được Đảng đề ra trong chiến dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án B

 Khi địch vừa tấn công lên Việt Bắc, đảng ta đã có chỉ thị: “Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp”.


Câu 4:

Vấn đề nào không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết tại hội nghị Ianta (2 - 1945)?

Xem đáp án

Đáp án D

Đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các cường quốc Đồng minh:

- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

- Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

- Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

=> Loại trừ đáp án: D


Câu 5:

Hãy sắp xếp các sự kiện sau về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc theo trình tự thời gian:

1) Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp.

2) Chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương.

3) Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam.

4) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Xem đáp án

Đáp án C

3) Gửi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam (1919)

1) Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng xã hội Pháp (1920)

4) Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925)

2) Chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương (1930)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận