Trắc nghiệm Các bài toán liên quan đến gia tốc hướng tâm có lời giải ( Vật lí 10)

  • 2022 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho bán kính trái đất là 6400km. Tại một điểm nằm ở 300. Trên mặt đất trong chuyển động quay của trái đất. Xác định vận tốc dài và gia tốc hướng tâm tại điểm đó

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Chu kỳ quay của trái đất là T = 24h = 24.60.60 = 86400s

+ Vận tốc góc của điểm ω=2πT=2π86400=7,27.105rad/s

+ Bán kính khi quay của điểm là r=R.cos300=6400000.32=32000003m hay r=3,23.106m

+ Gia tốc hướng tâm 

aht=ω2r=7,27.1052.3,23.106

=0,029m/s2

+ Vận tốc dài: v=ω.r=7,27.105.3,23.106=402,94m/s


Câu 2:

Cho một chiếc đu quay có bán kính  R = 1m quay quanh một trục cố định. Thời gian e quay hết 4 vòng là 2s. Hãy tính tốc độ góc, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của điểm ngoài cùng đu quay.

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Áp dụng công thức

+ Vận tốc dài: 

+ Gia tốc hướng tâm: 


Câu 3:

Một đĩa quay đều quanh trục qua tâm O, với vận tốc qua tâm là 300vòng/ phút. Tính tốc độ góc, chu kì, tốc độ dài, gia tốc hướng tâm của 1 điểm trên đĩa cách tâm 10cm, g = 10m/s2.

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ Theo bài ra ta có f = 300 vòng/ phút = 5 vòng/s

+ Vậy tốc độ góc  

+ Chu kỳ quay: T=1/f=0,2s

+ Vận tốc dài 

+ Gia tốc hướng tâm:


Câu 5:

Việt Nam phóng một vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo có độ cao là 600km, thì vệ tinh có vận tốc là 7,9km/s. Biết bán kính trái đất 6400km. Xác định thời gian để vệ tinh quay hết một vòng và gia tốc hướng tâm của vệ tinh

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có bán kính quỹ đạo: 

+ Chu kỳ quay là :

=5565s = 92 phút 45 giây

+ Gia tốc hướng tâm của vệ tinh:


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận