Trắc nghiệm Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc có đáp án (Thông hiểu)

  • 1793 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng. Từ công thức vận tốc: v13=v12+v23, ta kết luận:

Xem đáp án

Đáp án D

A – sai vì chiều của v13 còn tùy thuộc vào phương chiều của cả v12 và v23

B – sai vì: v13=v12+v23 nếu v12 và v23 cùng phương, cùng chiều

C – sai vì: khi v12 cùng phương, ngược chiều với v23, v13=v12v23

D – đúng


Câu 2:

Một chiếc thuyền đi trong nước yên lặng với vận tốc có độ lớn v1, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ sông có độ lớn v2. Nếu người lái thuyền hướng mũi thuyền dọc theo dòng nước từ hạ nguồn lên thượng nguồn của con sông thì một người đứng trên bờ sẽ thấy:

Xem đáp án

Đáp án A

+ v12  = v1: vận tốc của thuyền so với dòng nước

+ v23 = v2: vận tốc của dòng nước so với bờ

+ v13: vận tốc của thuyền so với bờ

Áp dụng công thứ cộng vận tốc v13=v12+v23

Ta suy ra: khi v1 > v2 => thuyền chuyển động về phía thượng nguồn


Câu 3:

Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên trời rơi thẳng đứng xuống mặt đất thì

Xem đáp án

Đáp án A

Muốn một vật từ một máy bay đang bay trên trời rơi thẳng đứng xuống mặt đất thì ta ném vật ngược chiều bay với vận tốc bằng vận tốc máy bay.


Câu 4:

Một chiếc thuyền chuyển động trên đoạn đường AB dài 60km. Vận tốc của thuyền là 15km/h so với dòng nước yên lặng. Tính vận tốc dòng chảy của nước biết thời gian để thuyền đi từ A đến B rồi quay lại A là 9 tiếng?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Thuyền (1)

+ Dòng nước (2)

+ Bờ sông (3)

+ Vận tốc của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12 = 15 km/h

+ Vận tốc của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

+ Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (2): v13

- Khi thuyền đi xuôi dòng: v13=v12+v23

Khi thuyền đi ngược dòng: v'13=v12v23

- Gọi t1, t2 lần lượt là thời gian đi và về của thuyền, ta có:

t1=ABv13=ABv12+v23t2=ABv'13=ABv12v23

Theo đầu bài, ta có:

t1+t2=9ABv12+v23+ABv12v23=96015+v23+6015v23=960(15v23)+60(15+v23)=9152v232v23=5km/h


Câu 5:

Một xuồng máy chạy trên sông có vận tốc dòng chảy 4m/s. Động cơ của xuồng chạy với công suất không đổi và tính theo mặt nước, xuồng có vận tốc 8m/s. Vận tốc của xuồng tính theo hệ tọa độ gắn với bờ sông khi chạy xuôi dòng vx (vận tốc xuôi dòng) và vng (vận tốc ngược dòng) có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án A

+ Vận tốc dòng chảy v23 = 4 m/s

+ Vận tốc xuồng so với nước: v12 = 8 m/s

- Khi xuồng chuyển động xuôi dòng: vx = v12 + v23 = 8 + 4 = 12 m/s

- Khi xuồng chuyển động ngược dòng: vng = v12 − v23 = 8 – 4 = 4 m/s

vxvng=124=3vx=3vng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận