Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 29 (có đáp án) : Định luật bôilơ - mariốt. Đường đẳng nhiệt

  • 1399 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:

Xem đáp án

Đáp án: D

Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số: V (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).


Câu 2:

Phương án nào sau đây không phải là thông số trạng thái của một lượng khí

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có: Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số: V (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).

=> Khối lượng không phải là thông số trạng thái của khí lí tưởng


Câu 3:

Chọn phương án đúng.

Xem đáp án

Đáp án: A

A- đúng

B, C, D - sai vì:

     + Áp suất không đổi: Quá trình đẳng áp

     + Thể tích không đổi: Quá trình đẳng tích

     + Nhiệt độ không đổi: Quá trình đẳng nhiệt


Câu 4:

Chọn phương án sai.

Xem đáp án

Đáp án: A

A -  sai vì: Đẳng quá trình là quá trình trong đó 1 thông số trạng thái của chất khí được giữ không đổi

B, C, D - đúng


Câu 5:

Quá trình đẳng nhiệt là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận