Dạng 52. Bài toán về áp suất chất lỏng có đáp án

  • 188 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một thùng cao 2 m đựng một lượng nước cao 1,2 m. Áp suất của nước tác dụng lên đáy thùng là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp suất của nước ở đáy thùng là: p = d.h = 10000.1,2 = 12000N/m2 = 12000Pa


Câu 2:

Tính độ chênh lệch áp suất giữa 2 điểm nằm trong nước, trong thủy ngân trên hai mặt phẳng nằm ngang cách nhau 20 cm. Biết  ρHg=13600kg/m3ρHg=13600kg/m3 và g = 9,8 m/s2.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Công thức tính độ chênh lệch áp suất:  Δp=ρg.Δh

 ΔpH2O=1000.9,8.0,2=1960Pa

 ΔpHg=13600.9,8.0,2=26656Pa


Câu 4:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B – sai vì áp suất nước ở đáy bình phụ thuộc cả vào độ sâu của đáy bình so với với mặt thoáng của chất lỏng,

D – sai chất lỏng truyền áp suất theo mọi hướng.


Câu 5:

Một bình nước có dạng ống dài chứa đầy nước, có một lỗ thủng để nước chảy ra như hình. Đâu là mô tả đúng về lượng nước chảy ra theo thời gian?

Một bình nước có dạng ống dài chứa đầy nước, có một lỗ thủng để nước chảy ra như hình (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa theo sự chênh lệch áp suất giữa mặt nước và lỗ thủng ta thấy khi lượng nước giảm thì độ chênh lệch này sẽ giảm dần. Vì vậy càng chảy xuống thì nước chảy càng chậm do áp suất giảm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận