Truyền tải điện năng - Máy biến áp

  • 657 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Máy biến áp là thiết bị

Xem đáp án

Máy biến thế là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều) và không làm thay đổi tần số của nó.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai về máy biến áp:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì cường độ dòng điện qua mỗi dây tỉ lệ nghịch với số vòng dây

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một máy tăng thế có số vòng của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 110V – 50Hz. Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là:

Xem đáp án

Ta có:

U1U2=N1N2110U2=5001000U2=220V

+ Máy biến thế không làm thay đổi tần số

=> Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là: 220V – 50Hz

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng và cuộn thức cấp 100 vòng. Gọi I1 và I2 là cường độ hiệu dụng qua cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; T1 và T2 là chu kì của dòng điện qua cuộn sơ cấp và thứ cấp. Chọn hệ thức đúng:

Xem đáp án

Ta có:

I2I1=N1N2I2I1=1000100=10

=> I > I1

+ Máy biến thế không làm thay đổi tần số => T1 = T2

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận