ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Từ vựng cơ bản và nâng cao

  • 1701 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer

________ stories are written based on the author’s imagination.

Xem đáp án

History (n) lịch sử

Documentary (n) tài liệu

Fictional (adj) viễn tưởng

Legend (n) huyền thoại, thần thoại

=>Fictional stories are written based on the author’s imagination.

Tạm dịch: Truyện viễn tưởng được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Smartphones are a great example of the ____ of artificial intelligence.

Xem đáp án

application (n) ứng dụng

request (n) yêu cầu

programme (n) chương trình

relation (n) mối liên hệ

=>Smartphones are a great example of the application of artificial intelligence.

Tạm dịch: Điện thoại thông minh là một ví dụ tuyệt vời cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise ____ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

Xem đáp án

existence (n) sự tồn tại

problem (n) vấn đề

awareness (n) nhận thức

idea (n) ý tưởng

=>Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise awareness about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

Tạm dịch:Mặc dù những nhân vật như Elon Musk và Stephen Hawking nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo là điều hoàn toàn ổn, nhưng đa số các nhà khoa học máy tính đồng ý rằng những vấn đề này còn xa vời.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

She's looking for a better position with another ____.

Xem đáp án

association (n) liên minh, đoàn thể

firm (n) công ty

house (n) nhà

society (n) xã hội

=>She's looking for a better position with another firm .

Tạm dịch:Cô ấy đang tìm kiếm một vị trí tốt hơn với một công ty khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

She's looking for a better position with another ____.

Xem đáp án

association (n) liên minh, đoàn thể

firm (n) công ty

house (n) nhà

society (n) xã hội

=>She's looking for a better position with another firm .

Tạm dịch:Cô ấy đang tìm kiếm một vị trí tốt hơn với một công ty khác.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn thảo vy
20:25 - 06/03/2023

câu 17