ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Tuần hoàn máu

  • 1017 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hệ tuần hoàn bao gồm

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn bào gồm: Dịch tuần hoàn, Tim và hệ thống mạch máu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hệ tuần hoàn có chức năng

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nhóm động vật nào chưa có hệ tuần hoàn?

Xem đáp án

Động vật đa bào có cơ thể nhỏ dẹp và động vật đơn bào không có hệ tuần hoàn và các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Hệ tuần hoàn hở có đặc điểm

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn hở: Máu có một đoạn chảy ra khỏi hệ mạch đi vào xoang cơ thể

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hệ tuần hoàn kín là hệ tuần hoàn có:

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn kín: Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (từ tim qua động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, và về tim)

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận