30 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực cực hay có đáp án

  • 3370 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một thanh đồng chất có trọng lượng P được gắn vào tường nhờ một bản lề và được giữ nằm ngang bằng một dây treo thẳng đứng (Hình 18.1). Xét momen lực đối với bản lề. Hãy chọn câu đúng.

 30 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực cực hay có đáp án (phần 1)

 

Xem đáp án

Chọn C.

Thanh chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P dặt tại chính giữa thanh, lực căng T của sợi dây và phản lực toàn phần Q tại bản lề.

Thanh có thể quay quanh bản lề. Do vậy khi xét momen lực đối với bản lề thì MQ/Q = 0.

Khi thanh cân bằng thì momen của lực căng = momen của trọng lực.


Câu 3:

Một thanh AB có trọng lượng 150 N, có trọng tâm G chia đoạn AB theo tỉ lệ BG = 2AG. Thanh AB được treo lên trần bằng dây nhẹ, không dãn (Hình 18.2). Cho góc α = 30o, lực căng dây T có giá trị là

 30 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực cực hay có đáp án (phần 1)

Xem đáp án

Chọn D.

Áp dụng quy tắc momen, ta có: MT = MP

Mặt khá: MT = T.AB.cosαMP = P.AG.cosα

P.AG.cosα = T.AB.cosα 

T.AB = P.AB3  T = P3 = 1503 = 50 N


Câu 5:

Một cái thước AB = 1 m đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang, có trục qua O cách đầu A một khoảng 80 cm (Hình 18.3). Một lực F1= 4 N tác dụng lên đầu A theo phương vuông góc với thước và lực thứ hai F2 tác dụng lên đầu B của thước và theo phương vuông góc với thước (không vẽ trên hình). Các lực đều nằm trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu thước không chuyển động, thì lực F2 có hướng và độ lớn

 30 câu trắc nghiệm Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực cực hay có đáp án (phần 1)

Xem đáp án

Chọn C.

Thước không chuyển động chứng tỏ đang cân bằng. Áp dụng quy tắc momen lực đối với trục quay qua O ta được:

F1.OA = F2.OB

⟺ F2= 4.80/20 = 16 N.

Đồng thời F2 cùng hướng F1


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Thanh Huyền
06:07 - 10/01/2022

dạ cho em hỏi tại sao câu 3 lại có: AB.cos a và AG.cos a ạ???