300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P5)

  • 2769 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dạng tơ nilon phổ biến nhất là nilon –6,6 có 5 khối lượng các nguyên tố là: 63,68% C; 12,38% N; 9,8%H; 14,4% O. Công thức thực nghiệm của nilon –6,6 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức tổng quát CxHyOzNt

→ 12x : y : 16z : 14t = 63,68 : 9,8 : 14,4 : 12,38

→ x : y : z : t = 6 : 11 : 1 : 1

C6H11ON


Câu 3:

Để tổng hợp tơ Lapsan từ các monome tương ứng, người ta dùng phản ứng

Xem đáp án

Đáp án B

Trùng ngưng


Câu 5:

Trong các loại tơ sau: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ axetat; tơ capron; sợi bông, tơ enang (nilon7); tơ lapsan; tơ visco có

Xem đáp án

Đáp án A

2 tơ thiên nhiên là tơ tằm, sợi bông; 2 tơ bán tổng hợp là tơ visco, tơ xenlulozơ axetat còn lại là

tơ tổng hợp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận