300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P1)

  • 3194 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Có bốn dung dịch đựng riêng biệt trong bốn ống nghiệm không dán nhãn: K2CO3, FeCl2, NaCl, CrCl3. Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được tối đa bao nhiêu dung dịch trong số các dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án B

Cho Ba(OH)2 phản ứng lần lượt với từng chất:

- Có kết tủa trắng xuất hiện, không tan trong Ba(OH)2 dư: dung dịch là K2CO3.

Ba(OH)2 + K2CO3 → BaCO3 + 2KOH

- Có kết tủa trắng xanh xuất hiện, để lâu kết tủa chuyển màu nâu đỏ: dung dịch là FeCl2.

FeCl2 + Ba(OH)2 → BaCl2 + Fe(OH)2

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

- Có kết tủa trắng xuất hiện, tan khi thêm dư Ba(OH)2: dung dịch là CrCl3.

3Ba(OH)2 + 2CrCl3 → 2Cr(OH)3 + 3BaCl2

2Cr(OH) + Ba(OH)2 → Ba(CrO2)2 + 4H2O

- Không có hiện tượng gì: dung dịch là NaCl.

=> Chọn đáp án B.

 


Câu 4:

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X, Y, Z, T chứa các chất khác nhau trong số 4 chất: (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết bốn dung dịch trên bằng dung dịch Ba(OH)2 thu được kết quả sau:

Chất X Y Z T

Hiện tượng Kết tủa trắng Khí mùi khai Không hiện tượng Kết tủa trắng, khí mùi khai

Nhận xét nào sau đây đúng?

 

Xem đáp án

Đáp án D

X + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng

=> X là NaHCO3.

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

• Y + Ba(OH)2 → khí mùi khai

=> Y là NH4NO3 => A sai, B sai.

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

• Z + Ba(OH)2 → không hiện tượng.

=> Z là NaNO3 => C sai.

• T + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng, khí mùi khai.

=> T là (NH4)2CO3 => D đúng.

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O

=> Chọn đáp án D.

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận