300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P6)

  • 2754 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Polime nào có cấu tạo mạng không gian:

Xem đáp án

Đáp án D

Polime có cấu tạo mạng không gian là cao su lưu hóa, nhựa rezit (nhựa bakelit) => Chọn D.


Câu 2:

Tơ nilon-6,6 là

Xem đáp án

Đáp án B

nHOOC-[CH2]4-COOH + nNH2-[CH2]6-NH2 (-CO-[CH2]4-CO-NH-[CH2]6-NH-)n + 2nH2O => Chọn B.


Câu 3:

Dãy gồm các chất dùng để tổng hợp cao su buna-S là

Xem đáp án

Đáp án C

Cao su buna-S là sản phẩm đồng trùng hợp buta-1,3-đien và stiren => Chọn C.


Câu 4:

Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon–6,6 là 55.370 đvc. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon–6,6 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Nilon–6,6 là (–NH–[CH2]6–NH–CO–[CH2]4–CO–)n có n = => Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận