300 Bài tập Polime và vật liệu polime cơ bản, nâng cao có lời giải (P10)

  • 2786 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Polime X là chất rắn trong suốt, cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Monome tạo thành X là

Xem đáp án

Đáp án D

+ Thủy tinh hữu cơ được tạo thành từ phản ứng trùng hợp metyl metacrylat.

+ Mà metyl metacrylat có công thức hóa học là CH2=C(CH3)COOCH3.

Chọn D

+ Trùng ngưng H2N[CH2]6COOH Tơ nilon-7

+ Trùng hợp CH2=CHCN Tơ nitron (tơ olon).

+ Trùng hợp CH2=CHCl Poli (vinyl clorua) hay còn gọi tắt là P.V.C


Câu 5:

Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận