ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - ARN và phiên mã

  • 1032 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?

Xem đáp án

Trả lời:

Phân tử mang bộ ba đối mã là: tARN

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen trên ADN có hiện tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Trả lời:

Sau khi tổng hợp xong ARN thì mạch gốc của gen trên ADN nhanh chóng xoắn lại như cũ

Đáp án cần chọn là B


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

Xem đáp án

Trả lời:

mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

Xem đáp án

Trả lời:

Phiên mã là quá trình tổng hợp lên các phân tử ARN

 Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Trong phân tử mARN có bao nhiêu loại đơn phân?

Xem đáp án

Trả lời:

Trong mARN có 4 đơn phân là A, U, G, X.

Đáp án là B


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng Tâm Trần

Bình luận


Bình luận