Bài tập phóng xạ

  • 673 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất Iốt phóng xạ 53131I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?

Xem đáp án

  t = 8 tuần = 56 ngày = 7.T .Suy ra sau thời gian t thì khối lượng chất phóng xạ 53131I còn lại là :

m=m0.2tT=100.27= 0,78 gam .

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

22Na phân rã với chu kì T = 2,6 năm. Khối lượng ban đầu là m0. Sau 2 năm lượng 22Na phân rã bao nhiêu %?

Xem đáp án

t = 2 năm, T = 2,6 năm

Ta có: khối lượng hạt nhân đã phân rã:

Δm=m0(12tT)Δmm0=12tT=1222,6=0,4133=41,33%

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s trong 1g Rađi 226Ra . Cho biết chu kỳ bán rã của 226Ra  là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA = 6,02.1023 mol-1.

Xem đáp án

Số hạt nhân nguyên tử có trong 1 gam  226Ra là :

N0=mA.NA=1226.6,022.1023=2,6646.1021

Suy ra số hạt nhân nguyên tử Ra phân rã sau 1 s là :

ΔN=N0(12tT)=2,6646.10211211580.365.86400=3,70.1010 hạt

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đồng vị   1124Na là chất phóng xạ β tạo thành hạt nhân magiê( M1224g). Ban đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là :

Xem đáp án

Nhận xét : t = 3T nên ta dùng hàm mũ 2 để giải cho nhanh bài toán :

- Khối lượng Na bị phân rã sau t = 45 giờ = 3T :

Δm=m0(12tT)=12(123)Δm=10,5g

 - Suy ra khối lượng của Mg tạo thành mcon=Δmme.AconAme=10,524.24=10,5g

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận