Bài tập tính điện trở của dây dẫn, biến trở

  • 695 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đặt vào hai đầu AB của một đoạn dây dẫn đồng chất, tiết diện đều một hiệu điện thế U. Tỉ số các hiệu điện thế UAC và UCB là bao nhiêu? Biết điểm C chia đoạn AB theo tỉ lệ AC/AB = 4/5

Xem đáp án
Media VietJack

Bài toán tương đương với điện trở RAC nối tiếp với điện trở RCB nên IAC = ICB

Do đó, ta có:

UACUCB=IACRACICBRCB=RACRCB

Mặt khác, ta có: R=ρlS

UACUCB=RACRCB=lAClCB=ACCB=ACABAC

Theo đề bài, ta có:

ACAB=45AB=1,25AC

UACUCB=ACABAC=AC1,25ACAC=4
Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một dây nhôm dạng hình trụ tròn được quấn thành cuộn có khối lượng 0,81kg. Tiết diện thẳng của dây là 0,1mm2. Tìm điện trở của dây đó biết rằng nhôm có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượt là 2,7g/cm32,8.108Ωm?

Xem đáp án

+ Thể tích của cuộn dây:

V=mD=0,812,7.103=3.104m3

+ Chiều dài của dây nhôm:

l=VS=3.1040,1.106=3000m

+ Điện trở của cuộn dây nhôm:

R=ρlS=2,8.10830000,1.106=840Ω

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một cuộn dây dẫn bằng đồng có khối lượng 1,068kg, dây dẫn có tiết diện 1mm2. Biết điện trở suất của đồng là1,7.108Ωm, khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3. Người ta dùng dây này để cuốn một biến trở hình trụ tròn đường kính 2cm. Số vòng dây quấn của biến trở là bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có:

+ Thể tích của cuộn dây:

V=mD=1,0688,9.103=1,2.104m3

+ Chiều dài của dây đồng:

l=VS=1,2.104106=120m

+ Chiều dài của một vòng quấn là:

C=2πR=πd=π.0,02=0,0628m

=> Số vòng dây quấn:

n=lC=1200,0628=1909,91910vòng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Có 3 điện trở R mắc như hình vẽ

Media VietJack

Điện trở của bộ là:

Xem đáp án

R1ntR2//R3Rb=R+R.R3R=2R23R=2R3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ.

Biến trở AB là dây đồng chất, dài l = 1,3m, tiết diện S = 0,1mm2, điện trở suất 10-6Wm, U- hiệu điện thế không đổi. Nhận thấy khi con chạy ở các vị trí cách đầu A hoặc đầu B những đoạn như nhau bằng 40cm thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là như nhau. Xác định R0 ứng với vị trí của C.

Media VietJack

Xem đáp án

Gọi R1, R2 là điện trở của biến trở ứng với 2 vị trí trên của con chạyC; R là điện trở toàn phần của biến trở.

+ Điện trở toàn phần của biến trở:

R=ρlS=13ΩR1=413R=4ΩR2=913R=9Ω

+ Ta có:

P1=P2UR0+R12R1=UR0+R22R2R0=R1R2=6Ω

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận