Bài tập trắc nghiệm Unit 1 - Ngữ Pháp có đáp án

  • 640 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

He __________ her before.

Xem đáp án

Công thức: S + have/has + never/just/already+ Ved/V3

He là chủ ngữ số ít nên sử dụng has

=>He has never met her before.

Tạm dịch: Trước đó, anh ấy chưa bao giờ gặp cô ấy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Choose the best answer.

She ___________  book for more than 2 hours.

Xem đáp án

Công thức: S + have/has + Ved/V3

=>She has read book for more than 2 hours.

Tạm dịch: Cô ấy đã đọc quyển sách này khoảng hơn 2 tiếng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Choose the best answer.

__________ married yet?

Xem đáp án

Công thức: S + have/has + Ved/V3

Cấu trúc câu hỏi: đảo trợ động từ lên trước: Have/Has + S + Ved/V3?

Trong câu chủ ngữ là you nên sử dụng Have.

=>Have you got married yet?

Tạm dịch: Đến giờ bạn đã kết hôn chưa?

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Choose the best answer.

Peter ________(not/see) his friend since last Christmas.

Xem đáp án

Công thức: S + have/has not + Ved/V3

=>Peter hasn’t seen (has not seen) his friend since last Christmas.

Tạm dịch: Peter đã không gặp bạn anh ấy kể từ Giáng sinh năm ngoái.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Choose the best answer.

We __________ this movie.

Xem đáp án

Công thức: S + have/has + already/just/never + Ved/V3

=>We have already watched this movie.

Tạm dịch: Chúng tôi vừa mới xem bộ phim này.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận