Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa

  • 949 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vật dao động điều hòa với phương trình x=4cos(10πt+π/3)cm. Vào lúc t=0,5s thì vật có li độ và vận tốc là:

Xem đáp án

Ta có:

x=4cos(10πt + π3)v=40πsin(10πt+π3)

Tại t=0,5s thay vào phương trình trên x=2cm, v = 20π3 cm/s
Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x=5cos(2πt+π) cm. Quãng đường vật đi được sau 2s là

Xem đáp án

Ta có:

+ Chu kì dao động của vật:T=2πω=2π2π=1s

Δt=2s=2T

+ Trong 1 chu kì vật đi được quãng đường 4A

=> Quãng đường vật đi được sau 2s là: 2.4A=40cm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một vật dao động điều hòa có phương trình: x=5cos(2πt+π/6)cm,s. Lấy π=3,14 . Tốc độ của vật khi có li độ x=3cm là :

Xem đáp án

Tại li độ x=3cm, ta có:

A2=x2+v2ω252=32+v22π2v=8π=25,12cm/s

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Vật có đồ thị dao động như hình vẽ. Vận tốc cực đại có giá trị

Media VietJack

Xem đáp án
Media VietJack

Ta có:

A=6cm2T=0,4sT=0,2sω = 2πT=10πrad/s

vmax=Aω=60πcm/s

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hoà trên quỹ đạo MN=30cm, biên độ dao động của vật là:

Xem đáp án

Ta có:

Độ dài quỹ đạo của vật trong dao động điều hòa: 

L=2AMN=2A=30cm

=>A=15cm

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận